Library

SR. NO. NAME OF LIBRARY CONTACT SR. NO.  NAME OF LIBRARY CONTACT
 १

लुई राम वाचनालय, एल. आय. जी. २१५ विणकर कॉलनी, मानेवाडा, रिंग रोड, नागपूर २७

0712-2709354  २ शासकीय ग्रंथालय, पटवर्धन मैदान, धंतोली, नागपूर १२ 09423678681
 ३ करवीर नगर वाचन मंदिर, ५१० सी, राजाराम रोड, भवानी मंडप, कोल्हापूर  0231-2547126  ४ अण्णासाहेब वर्तक कॉलेज, वसई रोड (पश्चिम), वसई  
 ५ श्री अष्टविनायक ग्रंथालय, म. न. पा. सभागृह, सत्यजीत वसतीगृहसमोर, पन्नालालनगर, औरंगाबाद ४३१ ००५    ६ शालिनीताई मेहेर मेमोरीयल ब्रेल लायब्ररी, नॅब संकुल, प्लॉट पी ६६, एम. आय. डी. सी. सातपूर, नाशिक ४२२ ००७  
 ७ एन. सी. केळकर सार्वजनिक ग्रंथालय, महाराष्ट्र सेवा संघ मार्ग, मुलुंड (वेस्ट), मुंबई ८० 022-25681631  ८ लोकमान्य सेवा संघ, राम मंदिर रोड, विले पार्ले (ईस्ट), मुंबई ४०० ०५७ 022-26142123
 ९ जोशी-बेडेकर कॉलेज, जनद्विप, चेंदानी, बंदर रोड, ठाणे (वेस्ट) ४०० ६०१ 022-25384591  १०    
११  पंढरपूर  +919822868926  १२ संगमेश्वर कॉलेज, सोलापूर  0217-2318640